Publicējamā informācija

Publicējamā informācija

Kapitālsabiedrības firma

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tenisa centrs „Lielupe””

Pamatkapitāla lielums

EUR 11 164 042,00

Valsts līdzdalības apmērs

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija - 99,99% ;

biedrība ‘’Latvijas Olimpiskā komiteja”- 0,01%  

Valsts līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Valsts līdzdalība kapitālsabiedrībā atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktam, kas nosaka, ka ciktāl likumā nav noteikts citādi, publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

Sabiedrības darbības mērķis ir organizēt sporta pasākumus un sekmēt dažādu sporta veidu attīstību, nodrošinot sportistiem apstākļus atbilstošus starptautisko sporta veidu federāciju prasībām un noteikumiem.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība šā likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Nav

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā;

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 20.novembra rīkojumu Nr.519 „Par kapitāla daļu turētāja pārstāvi” kapitāldaļu turētāja pārstāvis SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” ir noteikts Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors Edgars Severs.

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

2014.gada pārskats pievienots pielikumā;

2015. gada pārskats pievienots pielikumā

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Dati par 2015.gadu:

Iedzīvotāja ienākuma nodoklis – EUR 23 900,00

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – EUR 44 900,00

Pievienotās vērtības nodoklis – EUR 34 500,00

Dividendes (par 2014.gadu)– EUR 26 732,00

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav

Citas ziņas, kuras valsts kapitāla daļu turētājs uzskata par nepieciešamu publiskot vai kuru publiskošana noteikta koordinācijas institūcijas izstrādātajās vadlīnijās.

Nav

Kontakti

SIA "Tenisa centrs "Lielupe"
O.Kalpaka prospekts 16,
Jūrmala, LV-2010, Latvija
+371 29107863
+371 67754969
info@tenisslielupe.lv

Rekvizīti

SIA “Tenisa centrs “Lielupe””
Reģ. Nr. 40003030774
O.Kalpaka pr.16, Jūrmala, LV-2010
Tālr.: 67754969
Valsts kase, TRELLV22
Konts: LV35TREL9152460000000
A/S Swedbanka, HABALV22
Konts: LV86HABA0001407038772

Valdes loceklis Guntis Zālītis

Kā mūs atrast

©2020 Nacionālais tenisa centrs "Lielupe"

Search